Informacje i regulaminy

1. Ile kosztuje wysyłka?
Drogi kliencie, aby nasze lody mogły dotrzeć do ciebie w optymalnej temperaturze pakujemy je w specjalne opakowanie termiczne i wysyłamy sprawdzonymi metodami. Dlatego na tym etapie musimy dodać do ceny lodów koszty tego opakowania oraz wysyłki. Całkowity koszt wysyłki to 19,99 zł

2. Jakie są zasady zwrotów/reklamacji?
Lodów zakupionych w lodziarni oraz online nie można zwrócić, można je reklamować.
W przypadku lodów zakupionych w lodziarni - jeśli uznasz, że coś z nimi jest nie tak, zwróć się proszę bezpośrednio do obsługi lodziarni w której zakupiłeś porcję lodów by wymienić ją na nową.
Lody zakupione online można reklamować wysyłając maila na adres: [email protected] - prześlij zdjęcia lodów, oraz opisz problem, który jest przyczyną reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji lody zostaną wysłane ponownie na nasz koszt.

3. W jakie dni tygodnia dostarczacie lody?
Lody dostarczamy od wtorku do piątku.

4. Jak wysyłacie lody?
Nasze lody pakujemy w pojemnik termiczny z wystarczającą ilością suchego lodu, aby zawartość była doskonale zmrożona do wieczora daty dostawy.

5. Czy suchy lód jest bezpieczny?
Tak, ale należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących postępowania z suchym lodem:

  • Suchym lodem jest dwutlenek węgla (CO2) w postaci stałej. Ma temperaturę do -78 stopni Celsjusza.
  • Ta wysoka temperatura ujemna wymaga bardzo ostrożnego obchodzenia się z suchym lodem. Suchy lód można dotykać tylko w rogach toreb, ponieważ w przeciwnym razie może powstać ryzyko oparzeń.
  • Unikaj bezpośredniego kontaktu z suchym lodem.
  • Suchy lód nie jest lodami spożywczymi i nie wolno go dodawać bezpośrednio do napojów w celu schłodzenia. Pozostałe zapasy suchego lodu w workach w pudełku można całkowicie odparować w opakowaniu.
  • Jeśli worki z suchym lodem są puste, możesz je wyrzucić jak zwykle razem z koszem. Jeśli masz taką możliwość, niech pozostały suchy lód w pudełku wyparuje na zewnątrz.

6. Skąd pochodzi firma Willisch?
Lody Willisch to Polska rodzinna firma która w 1983r w Wągrowcu koło Poznania otworzyła swoją pierwszą lodziarnię.

7. Czy w Waszych lodach jest prawdziwe mleko?
Oczywiście, w naszych lodach mlecznych głównym składnikiem jest świeże mleko, oraz świeża śmietana.

8. Co to są sorbety?
Są to lody nie zawierające mleka, składające się głównie z owoców, wody oraz cukru.

9. Gdzie mogę znaleźć informację o składnikach odżywczych oraz alergenach?
Będąc w lodziarni zapytaj personel - udostępni Ci książkę składów.
W sklepie online informacje o składach, wartościach oraz alergenach znajdziesz w szczegółach każdego smaku.

10. Czy macie lody bezglutenowe?
Większość naszych lodów nie zawiera glutenu. Niestety nie posiadają one odpowiednich certyfikatów z racji na to, że wszystkie wytwarzamy w ramach jednej linii produkcyjnej.

11. Czy macie lody wegańskie?
Tak, mamy w swojej ofercie takie lody. Sprawdzaj na bieżąco w lodziarni lub sklepie internetowym.

12. Czy macie lody bez dodatku cukru?
Tak, mamy w swojej ofercie takie lody. Sprawdzaj na bieżąco w lodziarni lub sklepie internetowym.

Regulamin sklepu internetowego lody Willisch

 

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego lody willisch., prowadzonego pod adresem http://www.willisch.pl/ i stanowi regulamin w rozumieniu art. 
8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204). 

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną za pośrednictwem sieci Internet, zarówno na rzecz przedsiębiorców, jak i konsumentów. 

Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego, a w szczególności składania zamówień za jego pośrednictwem, jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności 
i zaakceptowanie ich postanowień, jak również wyrażenie zgody na składanie i otrzymywanie oświadczeń woli w formie elektronicznej. Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne.

2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Sklep internetowy– prowadzony w języku polskim serwis internetowy, dostępny pod adresem http://www.willisch.pl/, za pośrednictwem którego prowadzona jest sprzedaż towarów w postaci lodów tradycyjnych; 

Sprzedawca / Sprzedający– osoba, która świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, tj. WILLISCH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 22, Regon: 382685097, Nip: 766-199-96-88

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jakiej przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta z oferty Sprzedającego w ramach Sklepu internetowego, 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który korzysta ze Sklepu internetowego w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 221ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93);

Towar – asortyment i produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem lodów tradycyjnych;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta na temat rodzaju i ilości Towarów oferowanych przez Sprzedawcę, którymi jest zainteresowany, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, jak również precyzujące przedmiot zamówienia, miejsce i formę dostawy Towaru oraz sposób zapłaty ceny sprzedaży;

Towar – asortyment oraz produkty znajdujące się w aktualnej na dzień zawierania umowy sprzedaży ofercie Sprzedawcy, jaka prezentowana jest w Sklepie internetowym;

Umowa sprzedaży– umowa zawierana między Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność zamówionych Towarów, a Kupujący zobowiązuje się towar odebrać oraz zapłacić umówioną cenę sprzedaży;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowań, zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

3. Składanie zamówień

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przewidzianych na przerwy serwisowe, przerwy techniczne, itp. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien mieć zapewniony dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). 

Warunkiem złożenia Zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności takich jak: 

imię i nazwisko lub firma Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

dokładny adres dostawy Towaru. 

Jeżeli dane podane w formularzu zamówienia, a w szczególności dane kontaktowe, nie będą kompletne, Sprzedawca zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu telefonicznego lub 
e-mailowego z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia. Niepodanie lub błędne podanie przez Klienta jednej z podstawowych danych kontaktowych, tj. adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, co uniemożliwia Sprzedającemu nawiązanie kontaktu, jak również bezskuteczność czynności podjętych przez Sprzedawcę w celu nawiązania kontaktu 
z Klientem, uprawnia Sprzedającego do anulowania Zamówienia. 

Wszelkie modyfikacje wprowadzanych przez Klienta danych oraz zmiany w zakresie wybranego Towaru są możliwe do dokonania na każdym etapie składania Zamówienia, do momentu zaznaczenia opcji „ZAMAWIAM”. 

W przypadku wystąpienia ewentualnych braków towarowych Sprzedający zawiadomi o tym Klienta tak szybko, jak tylko będzie to możliwe i dopełni wszelkich starań, aby informację w tym zakresie Klient otrzymał jak najszybciej. W takiej sytuacji Kupujący ma prawo w terminie 2 dni od przekazana mu takiej wiadomości zrezygnować z całości Zamówienia lub tylko tej części, której brakuje, bądź też wyrazić zgodę na zamianę brakującego Towaru na podobny 
o zbliżonych właściwościach i cenie lub też na dostawę takiego Towaru w terminie późniejszym.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dane na temat złożonego Zamówienia oraz statusu realizacji zawartej umowy będą przekazywane Klientowi na bieżąco za pośrednictwem podanego podczas składania Zamówienia adresu poczty elektronicznej. 

Na etapie składania Zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która zostanie wystawiona i doręczona mu wraz z zamówionym Towarem bądź wysłana do niego drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Zgoda Klienta na otrzymanie faktury za pośrednictwem wiadomości e-mail uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 – tekst jednolity). 

Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość zapamiętania podanych przez niego danych przez System teleinformatyczny w celu ułatwienia procesu składania kolejnych Zamówień. Skorzystanie przez Klienta z tego rozwiązania wymaga podania przez niego loginu i hasła, przy pomocy jakich Klient będzie uzyskiwał dostęp do swojego konta w Sklepie internetowym. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy oraz chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich

4. Dostawa towarów

Dostawa Towarów zamówionych przez Klienta jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawa odbywa się na koszt Klienta. 

Dostawa Towarów jest realizowana transportem własnym Sprzedającego lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, a w niektórych przypadkach dopuszcza się możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedawcy. O dostępnych formach dostawy i związanych z nimi kosztami Klient zostanie poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

Podane w Sklepie internetowym terminy dostawy mają charakter. Przy wyborze opcji płatności do wskazanego czasu wysyłki należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego. 

5. Cena sprzedaży i metody płatności

Ceny sprzedaży Towarów są podawane w Sklepie internetowym w walucie polskiej (PLN) 
w kwocie netto oraz brutto przy uwzględnieniu podatku od towarów i usług (VAT).

Na etapie składania Zamówienia Klient powinien dokonać wyboru jednego z możliwych sposobów płatności – za pobraniem (gotówką przy odbiorze), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

W razie nieuregulowania ceny sprzedaży we wskazanym terminie, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienie.

6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży na rzecz Konsumentów, 
z którego to uprawnienia Klient ten ma prawo skorzystać, z zastrzeżeniem postanowień ust. 
4 niniejszego paragrafu, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru. Dla skuteczności odstąpienia Konsument zobowiązany jest złożyć Sprzedającemu oświadczenie 
o odstąpieniu od umowy i w tym zakresie może skorzystać z formularza, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827). 

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą, co zobowiązuje Klienta do zwrotu Sprzedającemu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu, w którym do odstąpienia od umowy doszło, natomiast Sprzedawcę do zwrotu ceny sprzedaży i kosztów dostawy w kwocie odpowiadającej najtańszej formie dostawy, jaka była dostępna na etapie składania przez Klienta Zamówienia.

Towar zwracany jest na wyłączny koszt Klienta. Towar ten powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym i w oryginalnym opakowaniu, nienoszącym śladów otwarcia. 

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Procedura reklamacji

Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za sprzedawane Towary na zasadach opisanych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93). Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów Klient powinien zgłaszać e-mailowo lub na piśmie na adres siedziby Sprzedającego, przy czym zobowiązany jest opisać stwierdzoną wadliwość oraz załączyć fotografie prezentujące daną niezgodność i kopię dokumentów potwierdzających nabycie Towaru. W razie potrzeby Sprzedający może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie informacji przedstawionych w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

Zgłoszone reklamacje będą rozpoznane przez Sprzedającego w terminie 14 dni, chyba że inny termin będzie uzasadniony z uwagi na przedmiot reklamacji, konieczność odesłania Towaru do producenta, konieczność przeprowadzenia ekspertyzy, itp. O okoliczności braku możliwości rozpoznania reklamacji w terminie podanym w zdaniu poprzednim Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. 

8. Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

Możliwość zamawiania towaru

Możliwość zapłacenia za towar 

Możliwość informacji klienta o czasie dostawy

9. Ochrona danych osobowych

Informacje na temat zakresu i sposobu zbierania oraz przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce prywatności. 

10. Zmiany w regulaminie

Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do postanowień niniejszego regulaminu, o których to modyfikacjach będzie informował Klientów za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na ostatni znany Sprzedawcy adres e-mail.

Zmienione postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu internetowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że Umowy sprzedaży, do zawarcia jakich dojdzie przed tym terminem, zostaną wykonane zgodnie z dotychczasowymi regulacjami. 

11. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683). 

Konsument w każdym przypadku ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r. 

 

Polityka prywatności i cookies - sklep internetowy lodów Willisch

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klientów – osób korzystających ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.willisch.pl/, jak również regulujezasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach za pomocą plików cookies, służących do realizacji usług za pośrednictwem drogi elektronicznej.

2. Administratorzy danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów – osób korzystających ze Sklepu internetowego jest „Willisch” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 22, zwana dalej w treści niniejszej polityki Administratorem. 

Administrator dokłada wszelkich starań ku temu, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować ich prywatność.

3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w przepisach 
o ochronie danych osobowych, a przede wszystkim stosownie do treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) i przepisów krajowych, a w tymustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

We wszelkich sprawach związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych, jak również w razie pytań dotyczących danych osobowych, możliwy jest kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora. 

4 Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe swoich Klientów na etapie składania przez nich Zamówień. Wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do korzystania z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Dane osobowe swoich Klientów Administrator przetwarza w następujących celach:

zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży i zrealizowania złożonego przez Klienta Zamówienia, względnie podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klientów zapytania,

wypełniania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług,

wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienia faktury,

na podstawie zgody (i w razie jej wyrażenia) – w celu wskazanym w treści udzielonej zgody, np. dotyczącej otrzymywania drogą elektroniczną informacji handlowych i innych informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności, 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a w tym rozpatrywania zgłoszonych przez Klientów reklamacji. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5 Okres przechowywania danych osobowych

Daneosobowe swoich Klientów Administrator przechowuje przez następujący czas:

w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży – przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

w przypadku przetwarzania danych w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy sprzedaży, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy – przez czas trwania negocjacji oraz po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych;

w przypadku przetwarzania danych jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – dane będą usuwane po upływie 6 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na pytanie, względnie od ostatniego kontaktu z potencjalnym Klientem;

w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody – dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody;

w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu lub do czasu uwzględnienia wniesionego przez Klienta sprzeciwu.

 

6 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami danych osobowych Klientów Administratora będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, osoby biorące udział w realizacji złożonego Zamówienia (jeżeli ma to zastosowanie), podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych w zakresie usług informatycznych, księgowych, transportowych, konsultingowych, itp. oraz osoby wspierające Administratora w wykonywaniu umów i świadczeniu usług w ramach sklepu internetowego.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

7 Prawa Klienta

Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego przysługują następujące prawa w związku 
z podaniem przez nich danych osobowych:

prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo sprostowania danych osobowych (jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne), 

prawo usunięcia danych osobowych (jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 17 RODO),

prawo ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO), 

prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą),

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiadającego mu organu) w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych.

8. Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki danych informatycznych, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych osób korzystających ze sklepu internetowego, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową i na ich podstawie nie można ustalić tożsamości użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celach:

przechowywania informacji o sesji oraz zapewnienia jej ciągłości po logowaniu, 

statystycznych (ustalenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych oraz co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości) oraz marketingowych,

dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji osób korzystających ze sklepu internetowego oraz zoptymalizowania procesu korzystania ze strony internetowej,

Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, informacje o odsyłaczu, preferencjach użytkownika, informacje do automatycznego logowania oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji.

Na stronie internetowej prowadzonego przez Administratora sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies): 

„sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze sklepu internetowego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

„stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze sklepu internetowego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem partnerów.

Standardowo przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies, aczkolwiek osoba korzystająca ze sklepu internetowego może w dowolnym czasie wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies tak, aby nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Nieakceptowanie plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

10 Zmiany niniejszej polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki w każdym czasie. Zmiana nastąpi poprzez opublikowanie nowej treści tego dokumentu na stronie internetowej http://www.willisch.pl/ w zakładce „polityka prywatności” 

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2019r

 

 

Nasze lody pakujemy w pojemnik termiczny z taką ilością suchego lodu, aby zawartość była doskonale zmrożona przez 72h od momentu opuszczenia naszego magazynu.

Podczas finalizowania zamówienia informujemy o przewidywanym czasie dostawy. Lody dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, od wtorku do piątku, w każde miejsce w Polsce i Niemczech (nie wysyłamy lodów do innych krajów).

Koszt dostawy lodów to 19,99 PLN w Polsce i 69,99 PLN do Niemiec, płatność online, nie ma możliwości wysyłki za pobraniem.

Minimalne zamówienie to 4 kubki lodów 500ml a maksymalne 5 kubków 500ml lub jeden specjalny box.

Obowiązkiem klienta jest odebrać przesyłkę z lodami w dniu doręczenia. Nieodebranie, odmowa przyjęcia lub odebranie w późniejszym terminie nie może zostać uwzględnione w procesie reklamacji.

Lodów zakupionych w lodziarni oraz online nie można zwrócić, można je reklamować.
W przypadku lodów zakupionych w lodziarni - jeśli uznasz, że coś z nimi jest nie tak, zwróć się proszę bezpośrednio do obsługi lodziarni w której zakupiłeś porcję lodów by wymienić ją na nową.
Lody zakupione online można reklamować wysyłając maila na adres: [email protected] - prześlij zdjęcia lodów, oraz opisz problem, który jest przyczyną reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji lody zostaną wysłane ponownie na nasz koszt.

Pamiętaj, że po wysłaniu przesyłki nie można zmianiać adresu doręczenia ani terminu dostawy - opóźni to czas doręczenia, a w konsekwencji lody stracą gwarancję zamrożenia przy dostawie.
Zmiany dokonane w systemie firmy kurierskiej skutkują negatywnym rozpatrzeniem reklamacji.

Za zamówienia możesz zapłacić na trzy różne sposoby: gotówką, przelewem tradycyjnym na konto salonu oraz przez płatności on-line T-Pay.

Odbiór osobisty

Opcja umożliwia płatność gotówką w siedzibie firmy przy ulicy Skockiej 22

 

 

Płatność on-line przez PayU

  • Szybki przelew bankowy - wybierając tę opcję możesz skorzystać z szybkiego przelewu przez platformę Twojego banku. T-Pay oferuje bezpieczne oraz szyfrowane płatność z kilkunastu banków. Opcja pozwala nam zaksięgować wpłatę automatycznie w kilka do kilkunastu minut od dokonania przelewu.
  • Pay-Pal - możliwa jest również płatność tą metodą.
  • Przelew tradycyjny.

 

Po zamknięciu okna stan boxa zostanie wyzerowany!

Czy chcesz zamknąć okno?

Zamów online