Return to page

Regulamin konkursu Willisch x Bracia Sadownicy

§ 1 Zasady ogólne
 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą “Konkurs Willisch x Bracia Sadownicy” (zwanego dalej "Konkursem") organizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. 
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Willisch sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul. Skockiej 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000756025, NIP: 7661998795, reprezentowana przez Prezesa - Roberta Willischa (zwana dalej „Organizatorem”). 
 3. Konkurs przeprowadzany jest na stronie internetowej https://willisch.pl/pl_PL/page/konkurs-sadownicy (zwanej dalej: „Stroną konkursu”).
 4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 17.07.2023 do dnia 30.07.2023, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 10.08.2023.
 6. Organizator Konkursu zobowiązuje się ufundować nagrody określone szczegółowo
  w Regulaminie.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 8. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

 

§ 2 Zasady uczestnictwa

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t. j. z dnia 2022.06.29 z późniejszymi zmianami), która w chwili dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie oraz w czasie jego trwania określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu spełnia następujące warunki:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
 4. zaakceptowała postanowienia Polityki Prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujących w Willisch Sp. z o.o Sp. k.
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

(dalej: „Uczestnik”).

 1. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza z odpowiedzią na pytanie konkursowe wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu do dnia 30.07.2023.
 2. Momentem dokonania zgłoszenia w Konkursie jest chwila otrzymania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia konkursowego przez osobę spełniającą warunki wskazane w ust. 1 powyżej.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie dokonane w sposób inny aniżeli wskazany w ust. 2 powyżej, a także zgłoszenie złożone przez osobę niespełniającą któregokolwiek z warunków udziału w Konkursie wskazanych w ust. 1 powyżej, będzie nieskuteczne i nie będzie brało udziału w Konkursie ani w wyłanianiu nagród. 
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin ich osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się̨: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. W przypadkach wykrycia przez Organizatora jakichkolwiek działań Uczestnika niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony lub korzystania z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać́ wykluczony z Konkursu.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Portale Facebook oraz Instagram zwolnione są z odpowiedzialności za Konkurs.

 

§ 3 Komisja Konkursowa

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 2 (słownie: dwie) osoby wskazane przez Organizatora.
 3. Komisja dokona wyboru zgłoszeń kierując się kryterium kreatywności i oryginalności.

 

§ 4 Zasady przeprowadzenia Konkursu

 

 1. Osoba przystępująca do Konkursu, zobowiązana jest do odpowiedzi na pytanie “Co łączy jabłka i lody?”.
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu wyłącznie zgłoszenia własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Zgłoszeń konkursowych, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu.
 3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi zgłoszeniem lub odpowiedzią na pytanie konkursowe. 
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję konkursową, że jego Zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów udziału w Konkursie lub Uczestnik naruszył którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Uczestnicy mogą zadawać pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail na adres kontakt@wilisch.pl Organizator udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu przesłane najpóźniej do dnia 31.07.2023.
 6. Uczestnik ma prawo do umieszczenia więcej niż jednego zgłoszenia.


 

§ 5 Nagrody

 1. Nagrodą w Konkursie jest Box zawierający 3 kubki lodów z serii Willisch x Bracia Sadownicy + darmowa wysyłka. Wartość nagrody, to 109,96 zł.
 2. Wartości nagród podane w ust. 1 powyżej stanowią wartości przybliżone. Organizator zastrzega, że wartość nagród może ulec zmianie, przy czym skład nagród podany w ust. 1 pozostanie bez zmian.
 3. Nagrody nie podlegają zwrotowi, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
 4. Warunkiem odebrania nagrody jest skontaktowanie się z Organizatorem w wiadomości prywatnej na adres e- mail kontakt@willisch.pl w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zwycięzców z podaniem następujących danych: imię, nazwisko, adres korespondencji, adres do wysyłki, nr telefonu.
 5. Nagroda zostanie wysłana za Kurierem InPost lub do automatu paczkowego Paczkomat® InPost.
 6. Wysyłka nagrody odbywa się na wyłączny koszt Organizatora.
 7. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku gdy:
  1. odmówi przyjęcia Nagrody lub nie prześle wszystkich danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie tam wskazanym;
  2. nie skontaktuje się z Organizatorem zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu lub poda nieprawidłowe lub niepełne dane;
  3. kontakt z Uczestnikiem (Zwycięzcą) nie będzie możliwy w czasie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zwycięzców;
  4. Nagroda nie będzie mogła być doręczona z przyczyn niezależnych od Organizatora, a w szczególności wskutek podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych lub braku ich aktualizacji.
 8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej Organizator jest uprawniony do wydania Nagrody kolejnemu Zwycięzcy, który spełni wymogi Regulaminu.

 

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 

1. Wyłonienie 10 Zwycięzców odbędzie się do dnia 04.08.2023. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni na Stronie Konkursowej.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy o wygranej w wypadku podania przez Uczestnika błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest firma Willisch sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Wągrowcu (62-100) przy ul. Skockiej 22 
 2. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane RODO.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza rezygnację z udziału w Konkursie. 
 4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody oraz uregulowania przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody
 5. Dane Osobowe będą przechowywane do dnia upływu 6 miesięcy od dnia zakończenia czasu trwania Konkursu wskazanego w § 1 ust. 5 Regulaminu, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców, zgodnie z wymogami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Żądanie usunięcia danych osobowych przed rozstrzygnięciem Konkursu oznacza rezygnację z udziału w Konkursie.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Polubienie

Dodano do ulubionych.

Usunięcie polubienia

Usunięto z ulubionych.

Ten box jest już pełen. Dodaj go do koszyka aby móc utworzyć kolejny.

Cookies!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania serwisu do preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności

Ok, zamknij